Energotech Lublin Sp. z. o. o. oraz Politechnika Lubelska realizują projekt pn. Opracowanie innowacyjnego układu optoelektronicznego do pomiaru wybranych parametrów napowietrznych linii elektroenergetycznychProjekt "Opracowanie innowacyjnego układu optoelektronicznego do pomiaru wybranych parametrów napowietrznych linii elektroenergetycznych" POIR.04.01.01-00-0038/17 dofinansowany w ramach Działania 4.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.


Oś priorytetowa: Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego
Działanie: Badania naukowe i prace rozwojowe
Poddziałanie: Strategiczne programu badawcze dla gospodarki
Okres realizacji projektu: od: 1.10.2018 do: 30.09.2020

Cel Projektu: opracowanie innowacyjnego układu optoelektronicznego do pomiaru wybranych parametrów napowietrznych linii elektroenergetycznych. Innowacyjny produkt będzie opracowywany przez konsorcjum, złożone z dwóch jednostek: Lidera EnergoTech Lublin Sp. z o.o. oraz Politechniki Lubelskiej, których zespoły posiadają odpowiednie wieloletnie doświadczenie w realizacji prac B+R.

Zaplanowany do opracowania układ pomiarowy będzie jednym z kluczowych elementów systemu dynamicznej obciążalności linii (DOL) pozwalającym na zwiększenie efektywności przesyłu energii elektrycznej napowietrznych linii elektroenergetycznych, bez konieczności ich bezpośredniej modernizacji. Innowacyjny fotoniczny układ pomiarowy będzie charakteryzował się brakiem wrażliwości na pole elektromagnetyczne oraz możliwością wykonania bezpośrednio pomiaru temperatury i naprężenia przewodu elektroenergetycznego na podstawie sygnału optycznego, co pozwoli na wyznaczenie aktualnego zwisu i dostępnego, dopuszczalnego obciążenia prądowego.

Grupa docelowa: operatorzy systemów przesyłowych i dystrybucyjnych, czyli spółki prowadzące działalność w zakresie zarządzania infrastrukturą elektroenergetyczną, wśród nich pięciu największych operatorów tj.: Enea Operator Sp. z o.o., Energa-Operator S.A., PGE Dystrybucja S.A., innogy Stoen Operator Sp. z o.o. oraz Tauron Dystrybucja S.A.

Instytut Elektroniki i Technik Informacyjnych
Politechnika Lubelska
ul. Nadbystrzycka 38A, 20-618 Lublin